שיעור דרמה מספר 8 - חמשת ה W


מטרה לימוד חמשת ה .W

א.
שיחה.
חימום:תרגיל מספרים פסלים בנושאי המחזה.

ב.
חלוקת המחזה של שקספיר.
חלוקת דף עבודה.

דף עבודה:

לפניכם סיפור.

.1קראו אותו.


.2ענו על השאלות הבאות תוך דיון בקבוצה:
)יש באפשרותכם לשנות את פרטיו(.

א. כמה דמויות יש בסיפור.

ב. מיהם הדמויות ?

ג. מה הם היחסים בין הדמויות ?

ד. מתי מתרחש הסיפור )באיזה זמן ובאיזו תקופה( ?

ה. מהו הקונפליקט המרכזי.

ו. מדוע מתרחש המעשה.


.3ודא/י שכל חברייך לקבוצה סיימו לכתוב.

.4המחיזו את סיפור המעשה.

ג.
צפיה בהצגות תוך ביקורת בונה.
סיכום.