פגישה 1 סובלנותא.
הצגה עצמית והצגת הפרויקט.

נקודות מרכזיות:
אנו נציגי עמותת סובלנות.
מטרת הפגישות להכין לקראת חיים פעילים במדינה )דמוקרטית(.
שם הקורס: החברה בראי התקשורת.
המשמעות של שם הקורס תתברר בהמשך.
הפגישות דורשות שיתוף פעולה מהמשתתפים, והם אלה אשר יצקו תוכן בפגישות.
הפגישות תתקיימנה פעם בשבוע באותו מקום ובאותה שעה.

ב.
סבב שמות.

סבב שמות + הסבר.

ג.
הצגת הסרט של פאבלו אריאל.
שאלות מנחות לדוגמא:
על מה הסרט.
מה מיצגות הכוסות.
איך אפשר לפתור את הבעיה בצורה אחרת.

ד.

חלוקה לפי קטגוריות.
כל משתתף מקבל דף שעליו רשומות מספר הגדרות או שמות של קבוצות שיוך.
מתחת לכל קבוצת שיוך מופיע מספר מקומות ריקים ).(3-5
על כל משתתף למצוא את כמות המשתתפים אשר מסומנת במטלה שלו ולרשום את שמם.

ד.
חלוקה לקבוצת שיוך לפי מיקום במשפחה: בכור, בן זקונים וסנדוו'יץ.

על הקבוצה למצוא כמה שיותר מכנים משותפים נוספים ולרשום אותם.
במליאה הנציגים יציגו את כל המכנים המשותפים שעלו.

ה.
סיכום קצר.

אפשרויות נוספות: תרגיל עיתונים.


חומרים:
דף עבודה
עיתונים
בריסטולים
צבעים.
דפים וכלי כתיבה.