בימוי - שימוש בחפץ למטרות אחרות.

שימוש בחפץ למטרות אחרות.
משתמשים )לדוגמא( בשולחן וכסא.
.1כל מי שניכנס לבמה משתמש בחפץ בצורה חדשה אשר לא היה שימוש קודם שלה.
.2יש לשים לב )בהדרגתיות( למקום.
.3המשכיות )תוך כדי העתקה בחלק הראשון( אחד מהשני.
.4שימוש בזוגות וזוג מחליף זוג. )למשל תיספורת(.