דברים שנאמרו בפגישה השניה:

דברים שנאמרו בפגישה השניה:

-energy productionעבודה פעילות.

- recoveryשינה מנוחה אתנחתא.