בימוי - קריאה ראשונה בטקסט:

קריאה ראשונה בטקסט:
- לירשום מההתחלה כל הערה, הארה או התרשמות.
- עם קריאת הכותרת לרשום הערות ולכלול סימני שאלה.
- למספר את השורות במחזה )אפשר כל עמוד, כל רפליקה, כל דובר(.

.1מבין ש...
.2חושב או מדמיין...
.3מזכיר לי )אישית(...
.4לא מובן / לא יודע...
.5צבע ראליסטי )פונקציונלי(...
.6צבע אבסטרקטי )אווירה(...
.7צליל ראליסטי )מהבמה(...
.8צליל אבסטרקטי )אווירה(...