בימוי - תרגיל דידקטי ע"פ טקסט.

תרגיל דידקטי ע"פ טקסט.
.1קריאת טקסט )רצוי שלושה משתתפים(.
.2החלטות לגבי הנושא )רעיון ולא תוכן(, )יתכן גם נושא משני(.
.3תירגום הנושא ל"שפה".
.4לקבוע לסיטואציה המתורגמת את הדמויות )שלושתם, שניהם(, את המקום, את הזמן )כולל מזג האוויר(.
כלומר מי האנשים שעושים ? מה ? איפה ?
אני...)קבצן(
אני רוצה... )שהיא תאהב אותי(
סיטואציה... )פגישה ביניהם(.
המעצור... )שלא ישמעו שהוא אוהב אותה או היא לא רוצה(.