בימוי - תיזמור )פרטיטורה לקבוצה:

תיזמור )פרטיטורה לקבוצה:
א. ע"פ רעיון או נושא
ב. ע"פ עקרונות אסטטים )תנועה, צורה(.

יש לכתוב בצורה ברורה תרגיל בתנועה, קצב, צליל )אפשר מילים( לקבוצה של שישה שחקנים לעד שתי דקות.
יש לדאוג שכל חלק מהשחקנים יבצעו במקביל )בעת ובעונה אחת( פעילויות שונות ויגיעו יחדיו לפעילות אחידה.
המשמעות תיראה ותשמע מבחוץ.